Kalorické Tabulky
star star star star star_half

Smluvní podmínky

 

Služba Kalorické Tabulky je provozována za níže uvedených podmínek. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky kdykoliv změnit. Jakékoliv změny podmínek budou zveřejněny na stránce Kalorické Tabulky a vstoupí v účinnost 30 dní po jejich zveřejnění.

 

Tato služba je s výjimkou služby Premium poskytována bezplatně a zahrnuje zejména následující: informace o nutričním složení potravin a možnost záznamu konzumovaných potravin a pohybových aktivit.


Přístup ke službě (databázím) je zajištěn prostřednictvím internetových stránek https://www.kaloricketabulky.cz nebo mobilních aplikací Kalorické Tabulky pro operační systémy Android a iOS. V základní verzi aplikací Kalorické Tabulky jsou z technických důvodů přístupná data ne starší 24 měsíců.

 

 

Zasílání fotografií:

 

Uživatel služby je oprávněn zasílat provozovateli služby pouze fotografie jídel, s nimiž je oprávněn nakládat, zejména dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

 

Uživatel služby zasláním fotografie jídla provozovateli služby výslovně uděluje souhlas k tomu, aby 

  • použil zaslanou fotografii, ať již v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to způsobem dále stanoveným,

  • použil zaslanou fotografii formou rozmnožování zaslané fotografie a/nebo rozšiřování originálu či rozmnoženiny zaslané fotografie a/nebo sdělování zaslané fotografie veřejnosti k následujícím účelům:

  • pro svou vlastní potřebu, zejména v aplikacích Kalorické Tabulky včetně mezinárodních verzí, a pro účely vnitřní i vnější prezentace provozovatele služby a jeho činností,

  • pro použití a uveřejnění zaslané fotografie pro reklamní účely, tj. propagování provozovatele služeb a jeho činností jakýmkoliv způsobem (zejména na internetu včetně sociální sítí, inzercí na letácích, brožurách, apod., v periodickém tisku ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, ve znění pozdějších předpisů, apod.) a jakýmikoliv sdělovacími prostředky,

  • pro poskytnutí licenčního či obdobného oprávnění k použití zaslaných fotografií třetím osobám, a to pro účely reklamní (komerční) i redakční (tzn. uveřejňování v tisku ve smyslu výše uvedeného zákona).

Tento souhlas uživatel služby uděluje bezplatně, a to na dobu 24 měsíců ode dne prvního užití zaslané fotografie dle tohoto souhlasu. Pokud uživatel služby kdykoliv před uplynutím lhůty 24 měsíců svůj souhlas neodvolá, prodlouží se tento souhlas automaticky o dalších 24 měsíců. Shodně jako v předchozí větě bude postupováno vždy pro každé další období 24 měsíců (tj. pro 5. až 6. rok, pro 7. až 8. rok, atd.).


V případě, že bude mít uživatel služby za to, že byla jím zaslaná fotografie užita v rozporu s jím uděleným souhlasem, může se obrátit na provozovatele služby (Dine4Fit, a.s., Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové, e-mail: info@support.kaloricketabulky.cz) za účelem mimosoudního řešení sporu. Také se lze obrátit na příslušné orgány moci veřejné, zejména soudy. 

 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů služby Kalorické Tabulky se řídí podmínkami Ochrana osobních údajů

Odpovědnost a záruky

 

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost údajů v aplikacích Kalorické Tabulky a nenese ani žádné záruky a odpovědnost za škody nebo újmu vzniklou na základě použití aplikací Kalorické Tabulky. Provozovatel má právo smazat účet registrovaného uživatele, do kterého se uživatel žádným způsobem nepřihlásil po dobu více než jednoho roku.

 

Ochrana práva k databázi

 

Pořizovatelem databáze aplikací Kalorické Tabulky je Provozovatel. Databáze požívá ochrany na základě zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Bez výslovného schválení pořizovatele databáze je zakázáno trvalé nebo dočasné kopírování obsahu databáze či některých jejich částí na jiný podklad, nestanoví-li autorský zákon jinak. Bez výslovného schválení pořizovatele je rovněž zakázáno veřejné zpřístupnění obsahu databáze rozmnožením či jiným způsobem, nestanoví-li autorský zákon jinak. V případě porušení práva k databázi je pořizovatel oprávněn požadovat okamžité stažení neoprávněného přepisu databáze a současně poskytnutí přiměřené finanční náhrady za způsobenou újmu.

Smluvní podmínky služby Premium od Kalorických Tabulek

Premium verze aplikace Kalorické Tabulky  zahrnuje služby vypnutí reklam v aplikaci, možnost sledování více nutrientů v jídelníčcích a další funkce. 

 

 

Jakékoliv jídelníčky zobrazované v aplikaci Kalorické Tabulky nelze považovat za všech okolností za vzorové jídelníčky vhodné bez dalších podmínek pro každou osobu. Tyto jídelníčky mohou obsahovat i nevhodné stravovací návyky, které sice mohly vést ke snížení tělesné hmotnosti jiných osob, ale nemusí být vhodné pro zlepšení nebo udržení vašeho zdraví. Pokud chcete mít jistotu návrhu správného jídelníčku připraveného přesně pro vás, obraťte se na lékaře s odborností vhodnou pro vaši léčbu nebo nutričního terapeuta. Pro uživatele Kalorických Tabulek, kteří mají BMI 20 a méně, používání jídelníčků zobrazovaných v aplikaci Kalorické Tabulky nedoporučujeme.

SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Společnost Dine4Fit, a.s., IČ: 25766937, tel: 493 815 814 se sídlem Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové (dále jako „Společnost“) tímto poskytuje zákazníkovi, který je spotřebitelem, tj. člověku (fyzické osobě), která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu se Společností nebo s ní jinak jedná, tyto předsmluvní informace:

 

1. Podle § 1811 odst. 2 a § 1824 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“) Společnost sděluje před uzavřením smlouvy následující údaje:

 

a) označení služby a popis jejich hlavních vlastností
Jednotlivé nabízené služby, včetně jejich hlavních vlastností, jsou označeny v aplikaci Kalorické Tabulky v sekci Premium tak, aby si spotřebitel mohl zvolit pro sebe nejvhodnější službu či služby.

 

b) cenu služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění
Cena Premium verze je uvedena včetně DPH a zahrnuje i veškeré poplatky stanovené právními předpisy. Spotřebiteli je poskytnuta informace o ceně jím vybraných služeb a období před tím, než si službu objedná a než je tedy uzavřena smlouva, když k uzavření smlouvy dochází okamžikem, kdy je spotřebiteli potvrzeno přijetí jeho objednávky. Maximální částka dle vybraných služeb a období nikdy nepřesáhne jednorázově 1200 Kč. 

 

c) způsob dodání a náklady na dodání
Vzhledem k tomu, že poskytována Premium verze aplikace  spočívá ve zpřístupnění informací dalších funkcí, je služba dodána a poskytována tak, že je vám po uhrazení platby zpřístupněna ta část stránek nebo aplikace, kde máte možnost využívat předplacené služby, např. si zobrazovat jídelníčky, další grafy nutričních hodnot ke sledování a další funkce, které zahrnuje Premium verze aplikace Kalorické Tabulky a které jste si objednali. Náklady na toto zpřístupnění vám nejsou účtovány.

 

d) způsob platby
Úhrada je realizována formou opakované platby a je provedena následujícím způsobem: dopředu buď měsíčně, čtvrtletně nebo ročně dle volby spotřebitele, a to na účet Společnosti. Platba je strhávána v kalendářní den měsíce odpovídající kalendářnímu dni měsíce v den první objednávky. V případě platby přes třetí strany (např. platby služeb přes Google, GoPay, předplatná účtována přes Apple) je nutné dodržovat také podmínky třetích stran.

 

e) práva z vadného plnění
Vzhledem k tomu, že služba může zahrnovat i zpřístupnění jídelníčku třetích osob, který Společnost nemůže kontrolovat, Společnost neodpovídá za správnost a pravdivost údajů v nich uvedených a dále neodpovídá (žádným způsobem) za to, že pokud budete postupovat podle zpřístupněného jídelníčku či více jídelníčků, dostaví  se  vámi očekávaný výsledek, neboť Společnost neposkytuje službu konzultace s konkrétním spotřebitelem, aby zajistila vytvoření jídelníčku na míru konkrétnímu spotřebiteli.

 

V ostatním je spotřebitel oprávněn uplatnit při poskytnutí vadného plnění (tj. plnění, které neodpovídá vymíněným vlastnostem, a nebyly-li vymíněny, vlastnostem obvyklým, tak, aby bylo možné plnění použít podle smlouvy) práva z vad ve smyslu § 1914 a násl. občanského zákoníku, tedy:

  1. je-li vada odstranitelná, může se domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny;

  2. nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni službu řádně užívat, může spotřebitel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

 

Spotřebitel je povinen vytknout vadu Společnosti prostřednictvím e-mailu: info@support.kaloricketabulky.cz, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost službu prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění (služby).

 

Záruka se neposkytuje.

 

f) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou
Smlouva uzavíraná se Společností je smlouvou na dobu neurčitou. Ukončení závazku lze provést zrušením následující platby předplatného v aplikaci Kalorické Tabulky nebo poskytovatele plateb, čímž dojde k ukončení Premium verze aplikace k poslednímu dni předplaceného období, které je maximálně 1 rok a následně vám již žádné platby nebudou strhávány.

 

2. Podle § 1820 odst. 1 občanského zákoníku, Společnost tímto plní povinnost poskytnout Spotřebiteli informace před uzavřením smlouvy:

 

a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby
Společnost neúčtuje žádné náklady na prostředky komunikace na dálku, to nevylučuje náklady, které za prostředek komunikace na dálku nebo jeho využívání hradíte na svůj účet svému dodavateli služeb komunikace na dálku.
 
b) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována

Společnost nevyžaduje placení zálohy ani obdobné platby.

 

  1. v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat

Smlouva bude strany zavazovat nejméně po dobu jednoho měsíce.

 

d) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná

Údaj o ceně a způsobu jejího určení je uveden výše pod písm. b) informací dle § 1811 odst. 2 a § 1824 občanského zákoníku. Cena za jeden měsíc se pohybuje v rozmezí od 40 Kč do 100,- Kč, a to v závislosti na spotřebitelem vybraných službách a období.

 

e) v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích, jiných obdobných peněžitých plněních a nákladech na služby určených způsobem podle písmena b)

Údaj o veškerých nákladech je uveden výše pod písm. b) informací dle § 1811 odst. 2 a § 1824 občanského zákoníku.

 

f) právo na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva
Máte právo, není-li níže uvedeno jinak, odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne uzavření smlouvy.

K odstoupení od smlouvy můžete využít platební brány nebo vzorového formuláře, který lze nalézt zde: https://www.kaloricketabulky.cz/odstoupeni ve formátu pdf. Vyplněný formulář zašlete poštou (na adresu: Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové ) nebo e-mailem (info@support.kaloricketabulky.cz). Využití vzorového formuláře není Vaší povinností. V případě, že formulář nepoužijete, můžete zaslat oznámení o odstoupení od smlouvy e-mailovou adresu info@support.kaloricketabulky.cz. Do předmětu e-mailu v takovém případě uveďte: Odstoupení od smlouvy a v těle e-mailu uveďte: Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí služeb Premium, kterou jsem si objednal(a) dne ……………… a dále uveďte Váš e-mail, přes který se přihlašujete do služby Kalorické Tabulky.  V případě předplatného zaplaceného přes společnost Apple, je nutné požádat o navrácení přes tuto webovou stránku.

S využitím práva na odstoupení není spojen žádný postih. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle toho, jak je uvedeno výše, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle Společnosti oznámení, že od smlouvy odstupuje (lhůty pro odstoupení se uvádí výše).

Platba bude vrácena v celé výši. 

 
g) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností zákazníků včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru
S případnými stížnostmi se můžete obrátit na Společnost, a to na:
Dine4Fit, a.s., Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové. Máte podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení takového sporu provádět, je Česká obchodní inspekce.
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výhradně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo se Společností urovnat přímo. Návrh na zahájení spotřebitelského sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste uplatnil/a své právo, které je předmětem sporu, u Společnosti poprvé.
Webové stránky České obchodní inspekce, na kterých jsou uvedeny podrobnější informace, jsou: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.
Na uskutečnění dodávky se vztahuje mimo jiné zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kde dozorovým orgánem je Česká obchodní inspekce nebo příslušný živnostenský úřad, na které se lze obracet se stížnostmi.

 

 

Provozovatel služby

 

Provozovatelem služby je Dine4Fit, a.s., Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové, tel: 493 815 814, IČ 25766937.

 

Smluvní podmínky služby Premium Kalorických Tabulek jsou platné od 1.7.2021.

čestina
slovenčina
Український
русский
polski
magyar
phone Stáhněte si aplikaci
App
Dine4Fit
Kalorické Tabulky
čestina
slovenčina
Український
русский
polski
magyar
phone Stáhněte si aplikaci
App
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.
KalorickeTabulky.cz © 2024 Všechna práva vyhrazena.