Kalorické Tabulky
star star star star star_half
menu
menu
search close
account

Smluvní podmínky


Služba KalorickéTabulky.cz je provozována za níže uvedených podmínek. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky kdykoliv změnit. Jakékoliv změny podmínek budou zveřejněny na stránce KalorickéTabulky.cz a vstoupí v účinnost 30 dní po jejich zveřejnění.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů služby KalorickéTabulky.cz se řídí podmínkami Ochrana osobních údajů

Odpovědnost a záruky


Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost údajů na serveru KalorickéTabulky.cz a nenese ani žádné záruky a odpovědnost za škody nebo újmu vzniklou na základě použití služby KalorickéTabulky.cz. Provozovatel má právo smazat účet registrovaného uživatele, do kterého se uživatel žádným způsobem nepřihlásil po dobu více než jednoho roku.

Ochrana práva k databázi


Pořizovatelem databáze kalorických tabulek potravin a energetického výdeje aktivit je Provozovatel. Databáze požívá ochrany na základě zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Bez výslovného schválení pořizovatele databáze je zakázáno trvalé nebo dočasné kopírování obsahu databáze či některých jejich částí na jiný podklad. Bez výslovného schválení pořizovatele je rovněž zakázáno veřejné zpřístupnění obsahu databáze rozmnožením či jiným způsobem. V případě porušení práva k databázi je pořizovatel oprávněn požadovat okamžité stažení neoprávněného přepisu databáze a současně poskytnutí přiměřené finanční náhrady za způsobenou újmu.

Provozovatel služby


Provozovatelem služby je Dine4Fit, a.s., Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové, IČ 25766937
Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 4. 2015.

Smluvní podmínky služby Premium od Kalorických tabulek

Premium verze aplikace Kalorické tabulky zahrnuje službu Jídelníčky úspěšných, vypnutí reklam v aplikaci, možnost sledování více nutrientů v jídelníčcích a další funkce. 

Služba Jídelníčky úspěšných

Služba Jídelníčky úspěšných slouží k ukázkám skutečných jídelníčků vybraných uživatelů Kalorických tabulek (dále Ukázkoví uživatelé), kteří snížili svoji tělesnou hmotnost a snížená tělesná hmotnost se jim podařila podle záznamů v Kalorických tabulkách udržet. Ukázkoví uživatelé jsou vybíráni tak, aby byli podobní objednateli služby podle parametrů: pohlaví, věk, výška a váha na začátku hubnoucího období. Za účelem ochrany osobních údajů je každému Ukázkovému uživateli přiřazeno fiktivní křestní jméno a první písmeno příjmení, která nejsou skutečným jménem a příjmením Ukázkového uživatele.

V Jídelníčcích úspěšných jsou dostupné jídelníčky ukázkových uživatelů v časových intervalech, ve kterých ukázkoví uživatelé úspěšně snížili svoji tělesnou hmotnost. Služba Jídelníčky úspěšných vybírá minimálně 10 ukázkových denních jídelníčků každého Ukázkového uživatele a navíc ukazuje pohybové aktivity Ukázkového uživatele.

Každý uživatel služby Jídelníčky úspěšných získá při zahájení užívání služby přístup k pěti Ukázkovým uživatelům a každý kalendářní měsíc má možnost provést výměnu pěti Ukázkových uživatelů za jiné Ukázkové uživatele.

Jídelníčky Ukázkových uživatelů nelze považovat za vzorové jídelníčky. Tyto jídelníčky mohou obsahovat i nevhodné stravovací návyky, které sice mohly vést ke snížení tělesné hmotnosti Ukázkových uživatelů, ale nemusí být vhodné pro zlepšení nebo udržení vašeho zdraví. Pokud chcete mít jistotu návrhu správného jídelníčku připraveného přesně pro vás, obraťte se na lékaře s odborností vhodnou pro vaši léčbu nebo výživového poradce. Pro uživatele Kalorických tabulek, kteří mají BMI 22 a méně, používání služby Jídelníčky úspěšných nedoporučujeme.

SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Společnost Dine4FIT, a.s., IČ: 25766937, tel: 493 815 814 se sídlem Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové (dále jako „Společnost“) tímto poskytuje zákazníkovi, který je spotřebitelem, tj. člověku (fyzické osobě), která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu se Společností nebo s ní jinak jedná, tyto předsmluvní informace:

1. Podle § 1811 odst. 2 a § 1824 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“) Společnost sděluje před uzavřením smlouvy následující údaje:

a) označení služby a popis jejich hlavních vlastností
Služba je označena v popisu výše obsaženém ve smluvních podmínkách Premium aplikace Kalorické tabulky spotřebitelům.

b) cenu služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků
Cena Premium verze je uvedena včetně DPH a zahrnuje i veškeré poplatky stanovené právními předpisy. Maximální částka dle vybraných služeb a období nikdy nepřesáhne jednorázově 500 Kč.

c) způsob dodání a náklady na dodání
Vzhledem k tomu, že poskytována Premium verze aplikace  spočívá ve zpřístupnění informací o jídelníčcích uživatelů stránek Kalorické tabulky a dalších funkcí, je služba dodána a poskytována tak, že je vám po uhrazení platby zpřístupněna ta část stránek nebo aplikace, kde máte možnost si zobrazovat Jídelníčky úspěšných, dále jsou zpřístupněny další grafy nutričních hodnot ke sledování a další funkce, které zahrnuje Premium verze aplikace Kalorické tabulky. Náklady na toto zpřístupnění vám nejsou  účtovány.

d) způsob platby
Platba je prováděna následujícím způsobem: dopředu buď měsíčně, čtvrtletně nebo ročně. Poplatky jsou strhávány v kalendářní den měsíce odpovídajícímu kalendářnímu dni měsíce v den první objednávky. V případě platby přes třetí strany (např. platby služeb přes Google, GoPay, předplatná účtována přes Apple) je nutné dodržovat také podmínky třetích stran.

e) práva z vadného plnění
Vzhledem k tomu, že služba zahrnuje i zpřístupnění jídelníčku třetích osob, Společnost neodpovídá za správnost a pravdivost údajů v nich uvedených a neodpovídá (žádným způsobem) na to, že pokud budete postupovat podle zpřístupněného jídelníčku či více jídelníčku, dostaví  se  vámi očekávaný výsledek.

f) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou
Smlouva uzavírána se Společností je smlouvou na dobu neurčitou. Ukončení závazku lze provést zrušením následující platby předplatného v aplikaci Kalorické tabulky, čímž dojde k ukončení Premium verze aplikace k poslednímu dni předplaceného období, které je maximálně 1 rok a následně vám již žádné platby nebudou strhávány.

2. Podle § 1820 odst. 1 občanského zákoníku, Společnost tímto plní povinnost poskytnout Spotřebiteli informace před uzavřením smlouvy:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby
Společnost neúčtuje žádné náklady na prostředky komunikace na dálku, to nevylučuje náklady, které za prostředek komunikace na dálku nebo jeho využívání hradíte na svůj účet svému dodavateli služeb komunikace na dálku.
 
b) právo na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva
Máte právo, není-li níže uvedeno jinak, odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne uzavření smlouvy.

c) vrácení platby za službu Premium
Objednáte-li si Premium verzi aplikace Kalorické tabulky a nebudete s ní spokojeni, máte právo na vrácení celé platby – stejným platebním prostředkem, který byl použit pro provedení transakce, avšak jen v případě, že požádáte o vrácení platby na e-mailovou adresu support@dine4fit.com nejdéle do 14 dnů  od zaplacení. Do předmětu e-mailu uveďte: Žádost o vrácení platby za Premium a v těle mailu uveďte váš e-mail, přes který se přihlašujete do služby Kalorické tabulky, a datum platby. Uvedení důvodu požadavku na vrácení platby není povinné. V případě předplatného zaplaceného přes společnost Apple, je nutné požádat o navrácení přes tuto webovou stránku. S vrácením peněžních prostředků nenesete žádné náklady.
i. Odstoupíte-li od smlouvy, ztrácíte právo na přístup k funkcím, které zahrnuje Premium verze včetně služby Jídelníčky úspěšných k poslednímu dni předplaceného období a následně vám již žádné platby nebudou strhávány.
ii. Veškerá komunikace týkající se plateb bude zasílána na e-mailový účet zákazníka, který slouží zároveň k přihlašování do aplikace Kalorické tabulky. K veškeré komunikaci o platbách ze strany zákazníka vůči provozovateli služby slouží e-mail support@dine4fit.com.
 
d) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností zákazníků včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru
S případnými stížnostmi se můžete obrátit na Společnost, a to na:
Dine4Fit, a.s., Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové. Máte podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení takového sporu provádět, je Česká obchodní inspekce.
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výhradně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo se Společností urovnat přímo. Návrh na zahájení spotřebitelského sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste uplatnil/a své právo, které je předmětem sporu, u Společnosti poprvé.
Webové stránky České obchodní inspekce, na kterých jsou uvedeny podrobnější informace, jsou: www.coi.cz
Na uskutečnění dodávky se vztahuje mimo jiné zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kde dozorovým orgánem je Česká obchodní inspekce nebo příslušný živnostenský úřad, na které se lze obracet se stížnostmi.

Odpovědnost Provozovatele

Jídelníčky ukázkových uživatelů nelze považovat za vzorové jídelníčky. Tyto jídelníčky mohou obsahovat i nevhodné stravovací návyky, které sice mohly vést ke snížení tělesné hmotnosti Ukázkových uživatelů, ale nemusí být vhodné pro zlepšení nebo udržení vašeho zdraví. Pokud chcete mít jistotu návrhu správného jídelníčku připraveného přesně pro vás, obraťte se na lékaře s odborností vhodnou pro vaši léčbu nebo výživového poradce. Pro uživatele Kalorických tabulek, kteří mají BMI 22 a méně, používání služby Jídelníčky úspěšných nedoporučujeme.
Provozovatel služby
Provozovatelem služby je Dine4Fit, a.s., Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové, tel: 493 815 814, IČ 25766937.
Smluvní podmínky služby Premium Kalorických tabulek jsou platné od 1. 9. 2018.


{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách