Kalorické Tabulky
star star star star star_half
menu
menu
search close
account

Podmínky ochrany osobních údajů


 1. Základní ustanovení

  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Dine4Fit, a.s., IČ 25766937 se sídlem Škroupova 631, Hradec Králové, Česká republika (dále jen: „správce“).

  2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Škroupova 631, 500 02 Hradec Králové, Česká republika

email: info@support.kaloricketabulky.cz

  1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například email, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a

  2. Správce zpracovává pro dále uvedený účel Váš email v jeho oznámeném formátu (zahrnující i případně jméno a/nebo příjmení), což je nezbytné pro účely přihlášení do služby Kalorické tabulky

  3. Správce zpracovává na provozovaných webech soubory cookies a v mobilních aplikacích identifikátory zařízení, jakožto síťové identifikátory.

 1. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

   1. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání informací o službě Kalorické tabulky a tipech na zdravější životní styl s výjimkou šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a ve smyslu bodu 47 preambule GDPR

   2. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (tj. za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky)

   3. Váš souhlas se sbíráním údajů souborů cookies jako síťových identifikátorů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Důsledkem neposkytnutí souhlasu se zpracováváním osobních údajů tam, kde je zákonným důvodem zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů, je, že osobní údaje, které měly být zpracovávány na základě souhlasu, nebudou zpracovávány.

  1. Účelem zpracování osobních údajů je

   1. umožnění Vašeho přístupu ke službě Kalorické tabulky poskytované správcem; při registraci je vyžadován email, který je nutný pro umožnění přístupu ke službě Kalorické tabulky, poskytnutí emailu je nutným požadavkem pro zajištění přístupu ke službě Kalorické tabulky

   2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit (přímý marketing).

   3. měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení webových stránek a mobilních aplikací

   4. ze strany správce dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR, a to na základě sbírání údajů souborů cookies.

 1. Využití anonymních dat

  1. anonymní data s odstraněnými osobními údaji uživatelů Kalorických tabulek obsahující údaje o stravovacích návycích, pohybových aktivitách a antropometrických datech může správce využít k dalším službám pro zákazníky Dine4Fit, a.s. nebo ke studiím o spotřebitelském chování.

 1. Doba uchovávání údajů

  1. správce uchovává osobní údaje po celou dobu, kdy máte umožněn přístup ke službě Kalorické tabulky v souladu se smluvními podmínkami, maximálně po dobu 5 let od posledního přihlášení ke službě Kalorické tabulky

  2. po dobu, než požádáte správce o zrušení účtu v aplikaci Kalorické tabulky

  3. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu

  4. po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  1. příjemci osobních údajů jsou osoby

   1. zajišťující provozování služby (například poskytovatel hostingu serverů správce)

   2. podílející se na realizaci jednorázových nebo pravidelných plateb na základě objednávky placených služeb správce (např. provozovatelé platebních bran)

   3. zajišťující marketingové služby pro službu Kalorické tabulky (například poskytovatel emailingových služeb)

  2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 1. Vaše práva

  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

   1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

   2. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

   3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

   4. právo vzít zpět souhlas k užívání souborů cookies pro marketingové účely pomocí postupu popsaného na stránce https://www.kaloricketabulky.cz/cookies

   5. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

   6. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

   7. právo odvolat souhlas se zpracováním (tento postup se neuplatní u práva vzít zpět souhlas – viz výše), a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v bodě 1. výše těchto podmínek (Základní ustanovení).

  2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť.

  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 1. Závěrečná ustanovení

  1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře při registraci služby Kalorické tabulky. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi těchto podmínek na Vaši emailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Subjekt údajů má právo vyjádřit nesouhlas se změnou podmínek, a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v bodě 1. výše těchto podmínek (Základní ustanovení). Vyjádří-li subjekt údajů nesouhlas se změnou podmínek, správce nebude schopen osobní údaje dále zpracovávat, pročež dojde ke zrušení účtu v aplikaci Kalorické tabulky.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.


Privacy policy

The Operator responsible for collecting, processing and using the personal data concerning you is

Dine4Fit, a.s.
address: Škroupova 631, 500 02 Hradec Králové, Czech Republic
email: info@support.kaloricketabulky.cz

Information about registered users is kept in accord to a valid legislation of the Czech Republic, in particular the Czech Act on Personal Data Processing (Act No. 110/2019 Coll.). Registered users agree with processing and gathering their personal data, which they provided by registration in database of Operator, until they send written cancelation this processing.We reserve a right to use this data to inform our registered users about the application. We reserve a right to send newsletters about healthy style to registered users.

Registered users have full access to its personal data, which they can correct and change. It is possible to remove personal data from the database by a written application of registered user. In this case registration of this user is deleted. Personal data of registered users are absolutely secured against its misuse. We operate strictly confidential with all personal data, inserted information in diet menu and imported fitness and various physical activities data from Apple Health, Google Fit. Garmin and Samsung Health. We don´t provide these data to 3rd parties in any case.

Aggregated anonymous data we can use to make a study about consumer behavior for our clients. But they receive only summarized results of general investigation, not any personal data of registered users. On our websites are displayed some advertisements, which provide advertising companies. These companies can use some information of your visits our websites or others. They can provide an advertisement of goods and services, which you interest in. We do not provide your personal data like your name, address, email address or phone number. If you want to know more information about this processes and how to prevent it, please visit this link: https://policies.google.com/technologies/ads/

{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách